S t m pak souvis nutnost vy čtovat cestovn n hrady ve v ši stanoven z kon kem pr ce Problematika cestovn ch n hrad je širok a zaměstnavatel mus cestovn n hrady nejen spr vně vyč slit, ale tak posoudit z hlediska dan z př jmů a n sledně i za čtovat Obsah školen N plň semin ře bude obsahovatCestovn n hrady 15 4 2014 Škol c centrum UNO, Nivy III 4439, 760 01 Zl n Lektor Ing Christian Žmol k Prezence 8 00 9 00 Školen 9 00 15 00 Přest vky urč předn šej c Cestovn n hrady v podm nk ch nov ho občansk ho z kon ku Pr vn předpisy v oblasti cestovn ch n hradPodle vyhl šky Pro určen v še n hrady použijete průměrnou cenu pohonn hmoty na 1 litr Pro rok 2022 je z konem stanovena n sledovně benz n s oktanov m č slem 95 – 37, 10 Kč za litr, benz n s oktanov m č slem 98 – 40, 50 Kč za litr, motorov nafta – 36, 10 Kč za litr, elektřina – 4, 10 Kč za kilowatthodinuPracovn podm nky, školen a rozvoj zaměstnanců, BZOP, pracovn neschopnost Rodičovsk dovolen a odchod na MD, n vrat z mateřsk dovolen rodičovsk dovolen N hrada škody, hmotn odpovědnost Dohody o prac ch konan ch mimo pracovn poměr DPP, DPČ Služebn cesty, cestovn n hradyPodle platn ho z kon ku pr ce se cestovn mi v daji, za kter poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci cestovn n hrady , rozum v daje, kter vzniknou zaměstnanci při pracovn cestě, Pan Nov k byl sv m zaměstnavatelem vysl n na 5denn školen do Ostravy, přičemž na cestu z Prahy do Ostravy a zpět použil se souhlasemV term nech 26 1 a 27 1 2022 opět poř d me školen ve mzdov ch novink ch nejen v roce 2022 Bližš informace na tel 608 323 313 nebo na akonttax akonttax cz Při v počtu n hrady j zdn ch v dajů se zjist průměrn spotřeba z technisk ho průkazu takto dalš odpovědi Rychl kontakt 420 608 323 313Pořadatel školen vystavil daňov doklad zahrnuj c kurzovn a stravn Stravn nen bl že pops no, budeme tedy předpokl dat, že se jedn o zajištěn oběda 2022 byly změněny sazby, na jejichž z kladě se vypoč t vaj n roky zaměstnanců na cestovn n hrady při tuzemsk ch a zahraničn ch pracovn chTeambuilding a daňov uznatelnost n kladů Je li z programu v jezdn ho zased n teambuildingu jednoznačně zřejm , že na něm došlo i k v konu pr ce, tj jedn m z mnoha bodů bude školen zaměstnanců např BOZP, školen řidičů, odborn školen , školen nov ch firemn ch syst mů, … , zhodnocen v sledkůSemin ř je zaměřen na změny sazeb v roce 2016 9 března 2016 PRAHA, Nad Sokolovnou 117 1 mohly by v s zaj mat někter z prob ran ch t mat předpisy, kter tvoř pravu cestovn ch n hrad po 1 lednu 2016 obecn charakteristika pravy cestovn ch n hrad ve vztahu k Z kon ku pr ce, včetně v kladu pravy ve vztahu kC l semin ře C lem semin ře Cestovn n hrady – Jak se vyhnout nejčastějš m chyb m je upozornit častn ky na v kladov rozpory a probl mov okruhy, kvůli kter m se nejčastěji v praxi chybuje Dozv te se, jak je to s kr cen m tuzemsk ch i zahraničn ch pracovn ch cest, jak postupovat při přerušen pracovn cesty, razu či onemocněn zaměstnance nacertifikovan četn , zkušen lektorka četn a daňov problematiky Term n středa 12 května 2022 Zač tek 9 00 hodin prezence od 8 30 hodin, předpokl dan konec cca 14 00 hodin M sto NOV ADALBERTINUM, Velk n měst 32, Hradec Kr lovcestovn n hrady u zaměstnanců a podnikatelů specifick př pady praktick př klady častn ci kurzu obdrž ZDARMA učebn podklady, formul ře Nutno vz t si pozn mkov blok, psac potřeby, zv razňovač, kalkulačkuabsolvoval školen pro řidiče, vozidlo m uhrazen povinn ručen a př padně m uzavřenou a uhrazenou havarijn pojistku dle možnost majitele vozidla kterou m me stanovenou směrnic pro cestovn n hrady vždy pro dan aktu ln rok, v našem př kladu pro rok 2015 je sazba pro použit osobn ho motorov hoPosluchačům budou sděleny i novinky v oblasti cestovn ch n hrad, kter v roce 2020 přinesl nov z kon k pr ce upřesněn časov ch p sem a tak cestovn n hrady poskytovan zaměstnancům zahraničn ho zaměstnavatele z EU při vysl n v r mci poskytov n služeb do ČR a tak zdaněn těchto zaměstnanců v ČRCestovn n hrady při pracovn ch cest ch Cestovn n hrady při zahraničn ch pracovn ch cest ch Kapesn Doba str ven v zahranič Paušalizace cestovn ch n hrad Cestovn př kaz a vy čtov n cestovn ch n hrad Pracovn cesty ředitelů př spěvkov ch organizac Cestovn n hrady a četnictvCestovn n hrady SR 2 2007 platn předpis, verze 3 Anotace Tato směrnice s celoškolskou působnost vymezuje podm nky poskytov n cestovn ch n hrad na VŠE při tuzemsk ch i zahraničn ch pracovn ch cest ch na Vysok škole ekonomick v PrazeC l videokurzu C lem videokurzu Cestovn n hrady v roce 2022 je upozornit častn ky na v kladov rozpory a probl mov okruhy, s nimiž se mohou v oblasti cestovn ch n hrad setkat Rovněž v m přibl ž me nov sazby cestovn ch n hrad pro rok 2022 Videokurz nen koncipov n jako komplexn v klad problematiky cestovn ch n hrad, ale jako rozbor nejdůležitějš chŠkolen zaměstnanců jednotliv ch firem Předn škov činnost t kaj c se uveden ch oblast prov děn prostřednictv m vzděl vac ch agentur viz z ložka Předn šky Cestovn n hrady ve školstv od roku 2007, PARIS Karvin 2007, aktualizace 2008, 2009 Cestovn n hrady 2006 – dotazy a př klady, GRADA PrahaŽ dn z kon zaměstnavatelům nenařizuje, aby cestovn př kazy použ vali Pokud na něm zaměstnanec ani zaměstnavatel netrvaj , vyplňovat ho nemus Zaměstnavatel m ale povinnost vyplatit zaměstnancům za služebn cesty stravn a cestovn n hrady a cestovn př kaz to usnadňuje Z roveň cestovn př kazy pom haj udržet si přehled v absolvovan ch služebn chCestovn n hrady aktu lně INTEGRA CENTRUM Ostrava 2 100 Kč s DPH 13 5 2022 Ostrava 1 735 Kč 2 100 Kč s DPH MZDOV ČETNICTV SE Z KLADY PERSONALISTIKY rekvalifikačn kurz akreditovan MŠMT prob h ve 25 městech po cel ČR elearning ZDARMA Orange Academy Ostrava 9 990 Kč 14 5 2 7 2022 Ostrava 9 990 KčKURZ SPECIA Školen , kurz, rekvalifikace Kurz specia AND Vyhled pouze kurzy, školen a nebo semin ře kter obsahuj všechna zadan …CESTOVN N HRADY v 315 př kladech Ing Karel Janoušek EDICE ČETNICTV 11 aktualizovan vyd n pracovn a služebn cesty covn est n hrady v podnikatelsk sf ře cestovn n hrady ve veřejně prospěšn sf ře cestovn n hrady podnikatelů pr ce z domu a na d lku zvl štnosti MHDŠkolen pro četn s r o Mgr Jarka Hloužkov a Petr Juha Šp lova 2198 25 323 00 Plzeň 420 731 533 353 Po P 8 00 15 30 podpora skoleniproucetni czOnline webin ř – Zaměstnanci Cestovn n hrady 8 prosinec 2020 Předn šej c Ludmila Malim nkov Grant Thornton Czech Republic URČENO četn m, asistentům daňov ch poradců a auditorů V ceně jsou zahrnuty materi ly v elektronick podobě i nahr vka kompletn ho školen , kterou lze zhl dnout kdykoliv po dobuInformačn a vzděl vac port l určen pro četn , daňov poradce, auditory• cestovn n hrady při cest ch z domova na pracoviště, • poskytov n z loh na pracovn cesty v hotovosti, platebn kartou, • problematika směny dalš ch měn u zahraničn ch služebn ch cest ve kter ch nebyla vyplacena z loha , Semin ře a školen Spolku četn chCestovn n hrady v roce 2022 16 1 2022 Sazba z kladn n hrady za 1 km j zdy osobn ch silničn ch motorov ch vozidel Po škole jsem se začala v ce zab vat zpracov n m mezd a absolvovala jsem akreditovan školen , d ky kter m jsem prohloubila sv vědomosti Souvisej c čl nky 6 4 2022Cestovn n hrady při zahraničn pracovn cestě 2022 Zaměstnanci vyslan mu na zahraničn pracovn cestu př sluš tyto cestovn n hrady a zahraničn stravn Zahraničn stravn se stanov dle z kladn sazby stanoven pro př slušn st t prov děc m pr vn m předpisem vyhl ška č 366 2016 Sb Pokud dobaPopis rekvalifikačn ch kurzů a nebo školen Mindset – jak rozv jet otevřen myšlen 2022 06 23 Praha C l kurzu Přeprogramovat n š mozek k tomu, aby zvl dal z těžov situace, naučil se těžit z chyb a plně rozvinul svůj potenci lCestovn n hrady v roce 2022 TSM, spol s r o Popis kurzu Vhodn pro četn , pokladn , vedouc pracovn ky pro všechny typy organizac Oblasti školen A HR, ČETNICTV – FINANČN A EKONOMICK , PR VN OBLAST, SPR VN ČINNOSTI, Ř ZEN LID A MANAGEMENT,Zkušenosti v oboru v hodou Možnost zajištěn ubytov n Školen Cestovn n hrady , 5 t dnů dovolen , motivačn syst m odměn, pr ce ve stabiln dynamicky se rozv jej c společnosti, možnost odborn ho růstu a vzděl v n , firemn pracovn oděvy, zv hodnŠkolen Cestovn n hrady , 5 t dnů dovolen , motivačn syst m odměn, pr ce ve stabiln dynamicky se rozv jej c společnosti, možnost odborn ho růstu a vzděl v n , firemn pracovn oděvy, zv hodněn mobiln firemn tarify, Společnost AUTOCOLOR Šoukal s r o hledCestovn agentura Kdekoliv Akreditovan kurz Rekvalifikačn kurz Školen a nebo semin ř Kurz poř d vzděl vac firma T ma kurzu nebo školen Kurzy pro Energetick specialisty Praha, Brno Zpracov n průkazu energetick n ročnosti budov PENBPopis rekvalifikačn ch kurzů a nebo školen T mata kurzu jsou Z čtovac vztahy, z čtov n dan a dotac , cestovn n hrady , přechodn čty, finančn leasing, cenn pap ry , opravn položky, pohled vky a z vazky ke společn kům, rezervy, ciz měny a kurzovn rozd ly, n klady a v nosy z hlediska daně zPopis rekvalifikačn ch kurzů a nebo školen četnictv pro pokročil – online kurz 2022 05 10 T mata kurzu jsou Z čtovac vztahy, z čtov n dan a dotac , cestovn n hrady , přechodn čty, finančn leasing, cenn pap ry , opravn položky, pohled vky a z vazky ke společn kům, rezervy, ciz měny aInformačn a vzděl vac port l určen pro četn , daňov poradce, auditoryKURZ OR NAH Školen , kurz, rekvalifikace Kurz or nah AND Vyhled pouze kurzy, školen a nebo semin ře kter obsahuj všechna zadan …C l videokurzu C lem videokurzu Cestovn n hrady v roce 2022 je upozornit častn ky na v kladov rozpory a probl mov okruhy, s nimiž se mohou v oblasti cestovn ch n hrad setkat Rovněž v m přibl ž me nov sazby cestovn ch …Podle vyhl šky Pro určen v še n hrady použijete průměrnou cenu pohonn hmoty na 1 litr Pro rok 2022 je z konem stanovena n sledovně benz n s oktanov m č slem 95 – 37, 10 Kč za litr, benz n s oktanov m č slem 98 – 40, 50 Kč za litr, motorov nafta – 36, 10 Kč za litr, elektřina – 4, 10 Kč za kilowatthodinuPosluchačům budou sděleny i novinky v oblasti cestovn ch n hrad, kter v roce 2020 přinesl nov z kon k pr ce upřesněn časov ch p sem a tak cestovn n hrady poskytovan zaměstnancům zahraničn ho zaměstnavatele z EU při vysl n v r mci poskytov n služeb do ČR a tak zdaněn těchto zaměstnanců v ČRCestovn n hrady v roce 2022 TSM, spol s r o Popis kurzu Vhodn pro četn , pokladn , vedouc pracovn ky pro všechny typy organizac Oblasti školen A HR, ČETNICTV – FINANČN A EKONOMICK , PR VN OBLAST, SPR VN ČINNOSTI, Ř ZEN LID A MANAGEMENT,Informačn a vzděl vac port l určen pro četn , daňov poradce, auditoryPopis rekvalifikačn ch kurzů a nebo školen Mindset – jak rozv jet otevřen myšlen 2022 06 23 Praha C l kurzu Přeprogramovat n š mozek k tomu, aby zvl dal z těžov situace, naučil se těžit z chyb a plně rozvinul svůj potenci lKURZ SPECIA Školen , kurz, rekvalifikace Kurz specia AND Vyhled pouze kurzy, školen a nebo semin ře kter obsahuj všechna zadan …Cestovn n hrady podle aktu ln ho zněn pr vn ch předpisů InAkademia – školic centrum poř daj c školen již od roku 1993 V Pardubic ch a Jihlavě realizujeme vzděl vac kurzy, semin ře a školen v oblastech ekonomika, pr vo, finance, četnictv , daně, mzdov četnictv , personalistka, lid a jejichSemin ře, školen a kurzy agentury BOVA z oblasti pr vo, daně, ekonomika a cla Přepnout navigaci Agentura BOVA vodn str nka Občansk průkazy a cestovn doklady biometrick daje v občansk m průkazu, změny na seku občansk ch průkazů a cestovn ch dokladů, zkušenosti a probl my z aplikačn praxeCestovn n hrady v roce 2022 , lektor Ing Dana Vankeov , Hradec Kr lov , 3 3 2022 Svaz četn ch ČR Svaz četn ch Česk republiky, z s Vinohradsk 2022 125 Cestovn n hrady v roce 2022 prezenčn semin ř a z roveň on line školenCestovn n hrady Lektor Bc Kateřina Vosičkov Term n Na zač tku školen zazn představen lektora i jednotliv ch častn ků a jejich souhlas s nahr v n m školen N kupn koš k počet položek 0 cena celkem 0 KONLINE Cestovn n hrady v roce 2022 ONLINE Cestovn n hrady v roce 2022 CESTOVN N HRADY V ROCE 2022 Na semin ři budou častn ci sezn meni s cestovn mi n hradami prodle aktu ln ho zněn pr vn ch předpisů Program semin ře Pr vn vymezen problematiky cestovn ch n hradcertifikovan četn , zkušen lektorka četn a daňov problematiky Term n středa 12 května 2022 Zač tek 9 00 hodin prezence od 8 30 hodin, předpokl dan konec cca 14 00 hodin M sto NOV ADALBERTINUM, Velk n měst 32, Hradec Kr lovKniha j zd a cestovn n hrady je samostatn modul, s jeho zakoupen m je programu přidělen př davn k d k vaš hlavn licenci Modul je funkčn jen v př padě, kdy program použ v softwarov kl č Pro plnohodnotn provoz je nutn nainstalovat tak Mapov software Datum posledn ho školenCestovn n hrady v roce 2022 16 1 2022 Sazba z kladn n hrady za 1 km j zdy osobn ch silničn ch motorov ch vozidel Po škole jsem se začala v ce zab vat zpracov n m mezd a absolvovala jsem akreditovan školen , d ky kter m jsem prohloubila sv vědomosti Souvisej c čl nky 6 4 2022Jak poč tat cestovn n hrady u podnikatelů S činnost od 1 1 2022 je již vyd na nov vyhl ška MPSV V n vyhl šen průměrn ceny PHM, platn i pro podnikatele fyzick osoby čin 27, 80 Kč u benzinu automobilov ho 95 oktanů, změna od 19 10 2022 cena 33, 80 Kč 31, 50 Kč u benzinu automobilov ho 98 oktanů,N roky členů okrskov ch volebn ch komis upravuj jednotliv volebn z kony 1 Členov okrskov ch volebn ch komis maj n rok na zvl štn odměnu za v kon funkce, pracovn nebo služebn volno v nezbytně nutn m rozsahu a na n hradu mzdy platu, služebn ho př jmu, odměny ve v ši průměrn ho v dělku odŠkolen Cestovn n hrady , 5 t dnů dovolen , motivačn syst m odměn, pr ce ve stabiln dynamicky se rozv jej c společnosti, možnost odborn ho růstu a vzděl v n , firemn pracovn oděvy, zv hodněn mobiln firemn tarify, Společnost AUTOCOLOR Šoukal s r o hledV term nech 26 1 a 27 1 2022 opět poř d me školen ve mzdov ch novink ch nejen v roce 2022 Bližš informace na tel 608 323 313 nebo na akonttax akonttax cz Při v počtu n hrady j zdn ch v dajů se zjist průměrn spotřeba z technisk ho průkazu takto dalš odpovědi Rychl kontakt 420 608 323 313Cestovn n hrady – z kon k pr ce 346c – zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu cestovn n hrady 88 hodin z znamu školen tzv quot napoř d quot Přehledn struktura dle t mat Dohled te cokoliv, co potřebujete do …Cestovn n hrady Cestovn n hrady SR 2 2007 verze 2 Kopie technick ho průkazu, platn smlouvy o havarijn m pojištěn a platn potvrzen o školen odborn způsobilosti řidičů stač předkl dat pouze při prvn m použit vozidla a d le při jejich změněPoskytov n cestovn ch n hrad zaměstnavatelem upravuje z kon č 262 2006 Sb , z kon k pr ce a ten děl cestovn n hrady na 4 hlavn typy n hrada v dajů, cestovn v daje, zahraničn pracovn cesta a cestovn n hrady při v konu pr ce na z kladě dohod Obecně plat , že pokud n s zaměstnavatel pošle na pracovn cestu, m me n rok na hradu n kladůVyužijte našich bal čků za skvěl ceny, v ce informac najdete v informačn m let ku MANERA CONSULTA, s r o Chyb V m nějak t ma školen Inspirujte n s a my jej pro V s připrav me Nev hejte n s s Vašim n padem kontaktovat na tel 591 143 697, 774 449 507, nebo e mailu manera zavin č manera cz• cestovn n hrady při cest ch z domova na pracoviště, • poskytov n z loh na pracovn cesty v hotovosti, platebn kartou, • problematika směny dalš ch měn u zahraničn ch služebn ch cest ve kter ch nebyla vyplacena z loha , Semin ře a školen Spolku četn chcestovn n hrady u zaměstnanců a podnikatelů specifick př pady praktick př klady častn ci kurzu obdrž ZDARMA učebn podklady, formul ře Nutno vz t si pozn mkov blok, psac potřeby, zv razňovač, kalkulačkuCestovn n hrady při pracovn ch cest ch Cestovn n hrady při zahraničn ch pracovn ch cest ch Kapesn Doba str ven v zahranič Paušalizace cestovn ch n hrad Cestovn př kaz a vy čtov n cestovn ch n hrad Pracovn cesty ředitelů př spěvkov ch organizac Cestovn n hrady a četnictvŠkolen zaměstnanců jednotliv ch firem Předn škov činnost t kaj c se uveden ch oblast prov děn prostřednictv m vzděl vac ch agentur viz z ložka Předn šky Cestovn n hrady ve školstv od roku 2007, PARIS Karvin 2007, aktualizace 2008, 2009 Cestovn n hrady 2006 – dotazy a př klady, GRADA PrahaVšeobecn podm nky silničn daň Cestovn n hrady v roce 2013 a 2014 po rekodifikaci soukrom ho pr va a změně souvisej c ch z konů, novela z kona o dani silničn Publikov no 5 12 2013 Autor admin Kategorie Semin ře v roce 2014, Předn šej c Janoušek Karel DATUM A ČAS PŘEDN ŠEJ C 15 1 2014 středa 9 00Cestovn n hrady při zahraničn pracovn cestě 2022 Zaměstnanci vyslan mu na zahraničn pracovn cestu př sluš tyto cestovn n hrady a zahraničn stravn Zahraničn stravn se stanov dle z kladn sazby stanoven pro př slušn st t prov děc m pr vn m předpisem vyhl ška č 366 2016 Sb Pokud dobaCESTOVN N HRADY v 315 př kladech Ing Karel Janoušek EDICE ČETNICTV 11 aktualizovan vyd n pracovn a služebn cesty covn est n hrady v podnikatelsk sf ře cestovn n hrady ve veřejně prospěšn sf ře cestovn n hrady podnikatelů pr ce z domu a na d lku zvl štnosti MHDZkušenosti v oboru v hodou Možnost zajištěn ubytov n Školen Cestovn n hrady , 5 t dnů dovolen , motivačn syst m odměn, pr ce ve stabiln dynamicky se rozv jej c společnosti, možnost odborn ho růstu a vzděl v n , firemn pracovn oděvy, zv hodnOnline webin ř – Zaměstnanci Cestovn n hrady 8 prosinec 2020 Předn šej c Ludmila Malim nkov Grant Thornton Czech Republic URČENO četn m, asistentům daňov ch poradců a auditorů V ceně jsou zahrnuty materi ly v elektronick podobě i nahr vka kompletn ho školen , kterou lze zhl dnout kdykoliv po dobuV 3 věta druh z kona č 262 2006 Sb , z kon k pr ce, ve zněn pozdějš ch předpisů d le jen quot z kon k pr ce quot je totiž jasně stanoveno quot Z kladn mi pracovněpr vn mi vztahy podle tohoto z kona jsou pracovn poměr a pr vn vztahy založen dohodami o prac ch konan ch mimo pracovn poměr Cestovn n hrady lze zaměstnancům, kteř konaj pr ce na
182 | 175 | 21 | 69 | 26
KANCELARIA  
 

Školení Cestovní Náhrady

 
         
   

 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię